ความรู้-ท่องเที่ยว » หนี้ล้ น พ้นตัว ลองขอท่าน “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ทำแล้วดี

หนี้ล้ น พ้นตัว ลองขอท่าน “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ทำแล้วดี

1 June 2020
2609   0

หนี้ล้ น พ้นตัว ลองขอท่าน “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ทำแล้วดี

แต่มีความเชื่ อ ต่อกันมาว่า หากท่านมีหนี้สินล้นพ้นตัว อย าก ปลดหนี้

ต้องขอสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สำหรับการบนหรือขอเพื่อให้หลุดจากภาระหนี้สิน

นั้นดูเหมือนเพิ่งจะได้รับความนิยมมากที่สุด

เพื่อให้พาชีวิตครอบครัวอยู่รอด คือ การพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

โดยเฉพาะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่

ซึ่งคนที่ไปบนบานที่นั่น เชื่อว่าท่านจะสาม า ร ถช่วยเหลือ

ในเรื่องของหนี้สินได้ เพราะในอดีตนั้น เคยเป็นหนี้เป็นสิน ประเทศจีน

จึงทำให้พระองค์ เข้าใจหัวอกของคนเป็นหนี้นั่นเอง

โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพ ระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชจากพม่า

เมื่อครั้งเสี ย กรุงศรีอยุธย า ครั้งที่ 2 พระองค์ไม่เพียง

จะได้รับการเทิดทูน อย่ าง สูงจากชนชาวไ ท ย

ในฐานะพระมหากษัตริย์ นักรบเท่านั้u พระองค์ยังเป็นที่

พึ่งทางใจของคนทั่วไปตลอดมา

ด้วยความเชื่ อ ว่า บารมีแห่งพระองค์ ท่านจะช่วยให้ประสบความสำเร็จ

ในเรื่องการค้าขาย การเรียนการงานหนี้สินจากการค้าขาย

นอกจากนี้แล้วผู้ไปบนบาน ยังสาม า ร ถขอให้ท่าน

ช่วยเรื่องค้าขายการเรียนการงานอีกด้วย

สำหรับวิธีบนนั้น จะต้องใช้ธูป 16 ด อ ก มาลัยดาวเรือง มาลัยมะลิ

และหลังจากสำเร็จ แล้วต้องการจะแก้บน จะต้องแก้บน

ตามคำกล่าวที่เคยขอท่านไว้ หรือโดยการนำอาหารคาวหวาน มาถวายท่าน

การถวายเครื่องสักการะ บูชาสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงคอยปกป้องรักษาแผ่นดิน

ให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ และมีชัยชนะเหนืออริราช ศั ต รู ที่ต้องเตรียมมี

1. เครื่องถวาย แก้บน โปรดด าบไ ท ย ครั้งละ 2 เล่ม และปืนใหญ่จำลอง

2. ด อ กไม้ที่ใช้บูชาโปรด สีแดงอันเป็นสีแห่งวันพระราชสมภพของพระองค์

3. น้ำเปล่า น้ำผลไม้และน้ำหวานอื่น

4. โปรดเ สี ย งประทัด และเ สี ย ง ปื น

5. ผู้มีความซื่อสั ตย์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

และราชบัลลังก์ตลอดจน ผู้ที่เป็นนัก ร บ รั้วของชาติ

6. พระกระย า หารที่ทรงเสวยนั้น ส่วนใหญ่เป็นแบบไ ท ยง่าย

และอาหารแบบเดินทัพทั้งหลาย เช่น เครื่องของแห้งต่าง

7. ผลไม้ไ ท ย และจี น เครื่องเซ่นไหว้ แบบจีนเต็มชุด

เช่น เ ป็ ด ไ ก่ หั วห มูบ ายศ รี และซ าแ ซ

8. แต่บางแห่ง เช่น ที่วัดหน อ ง นกไข่ ทรงนิมิตรแก่ท่าน

เจ้าอาวาสว่า ทรงโปรดข้าวต้มผัดและไข่ต้ม อันเป็นอาหาร สำหรับเดินทัพ

เมื่อจะขอพระบารมี ต้องจุดธูป 16 ด อ ก กลางแจ้งแล้ว

กราบขอพระราชทานพระบารมี ตามที่ต้องการ

คำบูชาสมเด็จ พระเจ้าตากสิน มหาราช

ให้ท่องนะโม 3 สามจบ

อาราธนา ด ว ง พระวิ ญ ญ าณ โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง

สัพพะศั ตรู วินาสสันติ ถวายเครื่อง สักการะ โอม สิโน

ราชาเทวะ นะ มา มิ หัง พระคาถา ให้โชคลาภ

นะโม 3 จบ

นะชาลิติ มะหาลาโภ ลาโภ มหาโชค มหาลาภ สาธุบุญใหญ่

ขอบคุณแหล่งที่มา banjongthailand, postsabaidee

Facebook Comments