ความรู้-ท่องเที่ยว » อ่านเตือนใจได้ดีมาก จงระวังไว้คนแบบนี้ไม่น่าคบหา ห่างได้รีบห่าง

อ่านเตือนใจได้ดีมาก จงระวังไว้คนแบบนี้ไม่น่าคบหา ห่างได้รีบห่าง

8 June 2020
4269   0

อ่านเตือนใจได้ดีมาก จงระวังไว้ คนแบบนี้ไม่น่าคบหา

หากพบกันครั้งแรกหากคุณต้องการจะลองใจใครบางคน ที่อาจเพิ่งรู้จัก

หรือเพิ่งเจอกันครั้งแรก คุณจงทำตัวให้ธรรมดามากที่สุด

หากเขายังคงรับได้ นั่นหมายความว่า เขาจริงใจกับคุณ

หากเขารับไม่ได้ นั่นหมายความว่า เขาเข้ามาเพียงเพื่อต้องการผลประโยชน์

บางอย่ างกับคุณนั่นเอง..หากคุณวิ ก ฤ ตถ้าคุณมีปั ญหา หรือ มีช่วงวิ ก ฤ ติของชีวิต

ใครกันที่อยู่ข้างคุณ แล้วใครกันที่ทิ้งคุณไป หากเขาจริงใจกับคุณเขาจะช่วยเหลือคุณ

อยู่ข้างๆให้กำลังใจคุณ แล้วช่วยกันแก้ไขปั ญหาอย่ างเต็มพลัง

แต่ถ้าเขาทิ้งคุณไป อย่ าเสี ยใจไปเลยแต่จงขอบคุณที่มันช่วยคัดคนที่ไม่ดี ออกไปจากชีวิตเรา

หากคุณจนถ้าคุณจน เขาจะดูถูก เ ห ยี ย ด ห ย ามคุณมั้ย

เขาจะรังเ กี ย จ คุณรึมั้ย แล้วเขาจะปฏิบัติเช่นไรกับคุณข้อนี้จะช่วยให้คุณรู้

ถึงธ าตุแท้ได้อย่ างลึกซึ้ งสุดๆของจิตใจคนเพราะความจนมันช่วยคัดคน

ที่ไม่จริงใจออกไปพูดไม่จริง ทำไม่จริงพูดอีกอย่ างแต่การกระทำอีกอย่ าง

ทำสวนทางกับความจริงที่พูดไว้ หรือพูดแล้วแต่ทำไม่ได้ไม่เคยมีสั จจะ แสดงว่า

คนประเภทนี้ไม่มีความจริงใจเลยเ อ าแต่พูดให้ตัวเองดูดี แต่แท้จริงแล้ว

ทำไม่เคยได้อย่ างที่พูดไว้หน้าไว้ หลังห ล อ กต่อหน้าอย่ าง ลั บหลังอย่ าง อยู่กับคนนู้ น

ก็ด่ าคนนี้ อยู่กับคนนี้ก็ด่ าคนนู้ น ไม่มีความจริงใจกับใครอย่ างแท้จริง

จงรีบเดินออกมาจากคนประเภทนี้

เพราะมีแต่เสี ยกับเสี ยเลือกปฏิบัติหากเลือกปฏิบัติกันคนละอย่ าง

คนละแบบระหว่างคนจน กับ คนรวยมีฐานะซึ่งเลือกปฏิบัติกัน

แบบต่างสุดขั้ว นั้นหมายความว่าคนประเภทนี้

ไม่น่าคบหา เพราะไม่มีความจริงใจเลย ประจบคนรวยเพื่อหวังประโยชน์

ส่วนคนจนก็ไม่เห็นคุณค่าหากเขาเป็นคนจริงใจ ต้องปฏิบัติกับทุกคนอย่ างเท่าเทียมกัน

ที่มา khoddeeja

Facebook Comments