ดูดวง » วิ ธี บูชาไอ้ไข่(เ ด็ กวัดเจดีย์) 8 ข้ อ

วิ ธี บูชาไอ้ไข่(เ ด็ กวัดเจดีย์) 8 ข้ อ

1 กรกฎาคม 2020
152   0

เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับ ไ อ้ ไ ข่ เ ด็ กวัด

เจดีย์ ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ข อ

ได้ ไหว้รับ

วันนี้เพจ แหลงไหร เทือน จะพามา ดู เคล็ ด ลั บ

การบูชาไ อ้ไ ข่กั นเล ย

– ห้ ามตั้งรวมกับหิ้งพระ หรือพระสงฆ์ (โดยไม่จำ เป็น) คว รตั้งแยก เพื่อแ สดงความเคารพ ทั้งตัวท่านเองและไอ้ ไข่ ที่ต้องยกพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไว้เหนือสิ่งใด และเป็นการสะดวกเวลาถวายของ​

– ค วร มีผ้าแดงปูรองรูป เหรียญ องค์บูชา

– ของถวายค วร มีพาน หรือถาดรองรับ ไ ม่ค วรวางกับพื้นหิ้ง และภาชนะ เช่น แก้ว, ถ้วย ฯลฯ ค วรแยกกับของใช้ทั่วไป ไ ม่ใช้รวมกับของคนในบ้าน

– ค วรรักษาความสะอาดของหิ้ง ให้สะอาดอยู่เสมอ​

– ทิศที่ค วร หันหน้าไป คือ ทิศตะวันออก และทิศเหนือ หากทิศนั้นหันตรงห้องน้ำ ห้องครัว ก็ไม่ เห มาะ หากเลี่ ยงไม่ ได้ แก้โดยหาตู้มาตั้ง เหมือนการแก้ฮวงจุ้ยแหล่ะครับ​

– ของถวาย.. ถวายเป็นจำพวกขนม ผลไม้ นม น้ำ น้ำแดง ชุดทหาร ของเล่น หรือของที่เด็กชอบ จะถวายโดยการกำหนดวันก็ได้ เช่น วันพระ วันเสาร์ เป็นต้น หรือตามสะดวกก็ได้ หรืออาจถวายโดยยึดหลักการถวายเจ้าที่ ก็ได้ เช่น ต้องการสุขภาพ ก็วันพระ หากต้องการล าภ ก็วันเกิดของตัวเอง (ส่วนน้ำเปล่าเต็มแก้ว พยายามถวายทุกวัน ทั้งพระ สิ่งศักดิ์สิ ทธิ์)

– ท่านรักษาสัจจะ ดังนั้น คุณต้ องพยายามรักษาสัจจะ การบนก็ต้องระวั งคำพูด เช่น ขอให้ลูกร ว ย แล้วจะถวายโน่นนี่ เราได้ เ งิ น มาหนึ่ง ล้ า น แต่เรายังไม่ถวาย เพราะ ร ว ย ของเราคือ 10 ล้ า น แบบนี้ไม่ ได้

เพราะ ร ว ย ของสิ่งศักดิ์ สิทธิ์กับของเราแตกต่างกัน ดังนั้น อาจใช้การบนต ร งๆ ไป เช่น ขอให้ลูก ร ว ย มีเงินในบัญชี 1 ล้ า น ขึ้น แล้ว จะถวาย เป็นต้น คือ ต้ องชั ด เ จ น

– ไม่ ค ว ร เรียกว่า กุมารทอง กุมารเทพ หรือทำนองกุมาร

เ พ ร า ะ จากประสบการณ์ 2 ครั้ง ว่า เป็นเทพ และอีกอย่างกุมารก็ช่วยได้เฉพาะเจ้าของ หรือกำลังน้อย แต่ท่านช่ วยทุ ก ๆ คนที่ศรัทธา
ท่านสร้างบารมีเยอะ กุมารทอง ทำ แ บ บนี้ ไม่ ได้ บางคนคิดว่าท่านเป็นเด็กเป็นเทพ แล้วเรียกว่า กุมารเทพ ก็ไม่ ถู ก ครับ​

ขอบคุณ foryou2

Facebook Comments