ความรู้-ท่องเที่ยว » หลักเกณฑ์ การทำใบขับขี่ ต่อใบขับขี่ ฉบับใหม่

หลักเกณฑ์ การทำใบขับขี่ ต่อใบขับขี่ ฉบับใหม่

10 September 2020
3075   0

หลักเกณฑ์ ออก-ต่อใบขับขี่ ฉบับใหม่มติครม.ที่เห็นชอบร่างกฎหมาย เกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ การขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

-ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2548

-กำหนดให้ใบรับรองแพทย์ที่จะนำมาใช้ประกอบ การขอรับหรือขอต่ออายุในอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ต้องแสดงให้เห็นว่า ผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัวหรือสภาวะโรค ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่า อาจะเป็นอันตรายขณะขับรถ

-ผู้ที่จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง(Big bike) หรือรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์มากกว่า 400 cc ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับรถเพิ่มเติม

-ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบในการดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิด

กรณีผู้ขอเป็นแรงงานต่างด้าวที่มีมติคณะรัฐมนตรีให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ไม่มีสิทธิขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดส่วนบุคคล (5 ปี) อย่างไรก็ตามจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ขอขอบคุณที่มาจาก: สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

Facebook Comments