ความรู้-ท่องเที่ยว » ประกาศแล้ว กฎกระทรวงคมนาคม ระเบียบการขอออก ต่อใบขับขี่ ล่าสุด

ประกาศแล้ว กฎกระทรวงคมนาคม ระเบียบการขอออก ต่อใบขับขี่ ล่าสุด

23 October 2020
1644   0

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม เว็บไชต์ราชกิจจานุเษกษา ได้เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวง คมนาคม เรื่องการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาต 2563 โดยระบุว่า

กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือโดยที่กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถพ.ศ.๒๕๔๘ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานบทบัญญัติเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถการพิจารณาออกใบอนุญาตขับรถและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถและการอบรมและทดสอบการขับรถไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

รวมทั้งควรมีการกำหนดประเภทโรคติดต่อที่ต้องห้าม ในการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถเสียใหม่จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ขอบคุณ มติชนออนไลน์

Facebook Comments