ความรู้-ท่องเที่ยว » คุณหัดเงียบให้ถูกจังหวะ คนฉลาดจะไม่พูดมาก

คุณหัดเงียบให้ถูกจังหวะ คนฉลาดจะไม่พูดมาก

14 ตุลาคม 2019
446   0

1 คิดให้มากกว่าพูด

ว่ากันว่าคนฉลาดเค้าต้องรู้จักคิดก่อนพูดหรือคิดให้มากกว่าพูด อยู่เสมอ

เพราะมันเป็นตัวบ่งบอกถึงนิสัยใจคอ พฤติก ร ร ม และพื้นฐานต่างๆ

ในตัวคุณ ว่าคุณเป็นคนอย่างไร ฉะนั้น การไตร่ตรองทุกสิ่งที่คิดก่อนจะพูด ออกมา

จึงมีความสำคัญ มันส า ม า ร ถ ทำให้คุณได้รับโอกาสดีๆ อีกมากมายในชีวิต

หากคุณรู้จักใช้คำพูดให้เป็นและเกิดประโยชน์

2 รู้จักเก็บข้อ มู ล

การตั้งใจฟังในสิ่งที่คนอื่นพูด นอกจากจะทำให้คุณกลายเป็นผู้ฟังที่ดีและ

มีม า ร ย า ทแล้ว มันยังทำให้คุณได้รับข้ อ มู ลข่ า ว ส า รใ หม่ๆ ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

ส่งผลให้คุณรู้เท่าทันผู้คนบนโลกใบนี้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังส า ม า ร ถนำสิ่งต่างๆ

เ ห ล่ านั้น มาใช้ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

หรือพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ ได้ อีก ด้วยนะ

3 อย่าหยุดก้าวไปข้างหน้า

เพราะโลกหมุนไปทุกวันและเวลาไม่เคยรอใคร ดังนั้น หากไม่อ ย า กเป็นบุคคล

ที่เดินถอยหลัง หรือย่ำอยู่แต่กับที่ ก็จงอย่าหยุดพัฒนาและผลัก ดั น ตัวเอง

ให้ก้าวไปหาสิ่งใหม่ๆ เพราะมันส า ม า รถส่งผลดีต่อชีวิต ทำให้เรารู้ทัน

ถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และกล า ยเป็นคนยุคใหม่

ที่คอยอัพเดทเรื่องราวอยู่ตลอดเวลา

4 หยุดเพ้อเจ้อแล้วลงมือทำ

จงตื่นจากความฝันอันสวยหรูที่วาดไว้ในจินตนาการ แล้วลุกขึ้นมาสร้างฝัน

ให้กลายเป็นจริงจะดีซะกว่า เพราะถ้ายังมัวแต่เ สี ย เวลาเ พ้ อเ จ้ อไปวันๆ

ไม่ลงมือลงแรงทำอย่างจริงจัง แล้วเมื่อไหร่สิ่งที่วาดไว้ในฝันจะสำเร็จ

ดังนั้น หาก อ ย า กเป็นคนที่เก่งและฉลาด จะต้องไม่มัวมานั่งพูดพร่ำให้เ สี ย เวลา

แต่ควรนำเวลาทุกนาทีที่มีค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขอบคุณแหล่งที่มา ข่าวโซเชียล