ความรู้-ท่องเที่ยว » นิน ทา วันละ 5 ชม. ช่วยลดความ เค รียดได้

นิน ทา วันละ 5 ชม. ช่วยลดความ เค รียดได้

15 ตุลาคม 2019
665   0

การนิ นท าวันละ 5 ชม. ช่วยลดความเค รีย ดได้

งานวิจั ยชี้ ผู้หญิงใช้เวลาไปกับการเม้าท์มอย และนิ นท าชาวบ้านเฉลี่ยวันละ 5 ชั่วโมง คิดเป็น 1 ใน 3 ของเวลาที่ตื่น

แถมวิจั ยอีกชิ้นยังบอกว่า การเม้าท์มอยช่วยให้สุขภาพดี และลดเ ครี ยดได้ด้วย

งานวิจั ยชิ้นนี้เป็นของแบ รนด์ไวน์ FirstCape ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับ Britains Queen of Ch at หรือราชินีช่างคุยแห่งบริเทน

โดยพบว่า ผู้หญิงทั่วไปจะใช้เวลาไปกับการพูดคุยถึงวันละ 289 นาที หรือประมาณ 5 ชั่วโมง กับคนรอบตัวทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน หรือแม้แต่ร้านค้ า

โดยเนื้ อหาที่พูดคุยส่วนใหญ่เป็นเรื่องอาหารการกิน น้ำหนัก ความสวย ความงาม ช้อปปิ้ง เรื่องของคู่สนทนา เรื่องของคนอื่น ฯลฯ

ในขณะที่งานวิจั ยชิ้นนี้ก็บอกอีกว่า 36 % ของกลุ่มที่ศึกษาพ บว่า ถ้าสาวๆ ได้คุยกันในเรื่องที่เป็นความลั บ จะเก็บความลั บของคู่สนทนาไ ม่อยู่หรอกนะ

นอกจากนี้ ยังมีงานวิจั ยอีกชิ้นจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สห รั ฐฯ บอกว่าการเม้าท์มอยของสาวๆ นั้นก็มีข้อดีอยู่

คือทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความผูกพัน ลดความเค รี ยดและความกั งว ล รวมทั้งยังทำให้ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพิ่มสู งขึ้ นอีกด้วย

ที่มา Dailymail , www.foryou2.net