ข่าวสังคม-โซเชียล » รพ. พังงา ปิดภารกิจ หลังส่ง2คนสุดท้ายกลับบ้าน

รพ. พังงา ปิดภารกิจ หลังส่ง2คนสุดท้ายกลับบ้าน

1 มิถุนายน 2021
164   0

โรงพยาบาลพังงาเผยว่า เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ผู้ป่ วยสองรายสุดท้าย หายกลับไปพักฟื้นที่บ้าน ตลอดระยะเวลาเดือนเศษของการเปิดโรงพย าบาลสนาม มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษารวม 26 ราย ผู้ชาย 6 ราย ผู้ป่ วยหญิง 20 ราย อำนวยการดูแลและบริหารจัดการโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ได้รั บการสนั บส นุ นสถานที่ งบประมาณจากจังหวัดพังงา องค์การบริหารจังหวัดพังงา และส่วนราชการมากมาย จัดสรรทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพย าบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดพังงาสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาช่วยดูแลคนไข้cv 19 ดูแลผู้ป่ วยโดยอายุรแพทย์โรงพย าบาลพังงา

ทั้งได้รับการดูแลรักษาความปลอดภั ยโดยเหล่าทหารจาก กอ.รมน และได้รับกำลังใจหน่วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาเป็นอย่างดี ส่งเสบียงอาหาร กำลังใจมาไม่ขาดสาย วันนี้จังหวัดพังงาเรา ยอดผู้ป่ วยเป็น 0 อีกครั้ง มาร่วมกันดูแลตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด และร่วมกันฉี ດวั คซี นป้องกันนะครับ

ขอบคุณที่มา โรงพยาบาลพังงา