ความรู้-ท่องเที่ยว » ราชกิจจานุเบกษา ประกาศลดเงินประกันสังคม 6 เดือน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศลดเงินประกันสังคม 6 เดือน

28 June 2021
181   0

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเผยแพร่พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 โดยมีสาระสำคัญให้ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนที่ต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมตามมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบเดิม เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนซึ่งได้รับผลกระทบจาก CV19 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป สำหรับรายละเอียดการส่งเงินสมทบมี 3 ทางเลือก ดังนี้

ทางเลือกที่ 1(ได้ประโยชน์ทดแทน 3 กรณี คือ กรณีประสบ อัน ตราย หรือ เ จ็ บ ป่ ว ย กรณี ทุ พ พ ล ภาพ และกรณี เ สี ย ชี วิ ต ) ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65 จ่ายสมทบ 42 บาท/เดือน หลังจากนั้นจ่ายสมทบ 70 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 2 (ได้ประโยชน์ทดแทน 4 กรณี คือ กรณีประสบอัน ตราย หรือเ จ็บ ป่ ว ย กรณีทุพพลภาพ กรณีเ สี ยชี วิ ต และกรณี ช ร าภ า พ) ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65 จ่ายสมทบ 60 บาท/เดือน หลังจากนั้นจ่ายสมทบ 100 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 3 (ได้ประโยชน์ทดแทน 5 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บ ป่ ว ย กรณีทุพพลภาพ กรณีเ สี ย ชี วิ ต กรณี ช ร า ภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร) ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65 จ่ายสมทบ 180 บาท/เดือน หลังจากนั้นจ่ายสมทบ 300 บาท/เดือน