ความรู้-ท่องเที่ยว » คณะวิทยาฯสงขลา – เภสัชฯม.อ. วิจัยใบกระท่อม

คณะวิทยาฯสงขลา – เภสัชฯม.อ. วิจัยใบกระท่อม

22 เมษายน 2022
61   0

รายงานจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) อ.หาดใหญ่เปิดเผยว่าคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ ได้ทำการวิจัยพืชกระท่อมเพื่อพัฒนาเป็นเภสัชตำรับ นำไปใช้บำบัดผู้เส พย าเส พติ ด ทดสอบประสิทธิภาพ และความปลอดภั ยของเภสัชตำรับที่พัฒนา ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

พืชกระท่อมมีสารสำคัญ ไมทราไจนีน (Mitragynine) และ 7-ไฮดรอกซีไมทราไจนีน (7-hydroxymitragynine) ที่มีฤ ทธิ์ระงับป วด รักษาอาการท้ องเสี ย ล ดน้ำห นัก ต้านการอั กเส บ ต้านอนุมูลอิสระ รักษาแผ ลในกระเพาะอาหาร ต้านอาการซึ มเศ ร้า คลายกล้ามเนื้ อลาย ยับยั้งกลุ่มอาการถอนย าจากเอทานอล ลดอาการวิ ตกกังว ลจากกลุ่มอาการถอนย ากลุ่มสารฝิ่น”
รายงานข่าวว่าอาการถอนย าที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ใช้พืชกระท่อมจะไม่แสดงอาการก้ าวร้าว ต่างจากกลุ่มที่ติ ดส ารเส พติ ดประเภทอื่น เช่น ย าบ้ า ไ อซ์ เป็นต้น ที่มักจะแสดงอาการก้า วร้าวออกมาอย่างให้เห็น

รายงานว่าในตำราย าไทยระบุสรรพคุณใช้ระงับอาการปว ดท้ อง แก้บิด แก้ท้ องเสี ย ระงั บอาการป วดเมื่ อยตามร่ างก าย ปัจจุบันมีการใช้โดยการเคี้ยวใบสด นำใบสดหรือใบแห้งต้มน้ำดื่ม เพื่อให้ทำงานได้ทนนาน และหลายประเ ทศได้นำพืชกระท่อมไปใช้ประโยชน์เพื่อทดแทนส ารเส พติ ด เช่น ม อร์ฟี น เฮโ รอี น ไ อซ์ และย าบ้ า เพื่อลดอาการถอนที่เกิดจากการหยุ ดเ สพ สา รเส พติ ด

“คณะวิทยาศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ได้ดำเนินงานวิจัยตั้งแต่ปี 61 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) โดยการนำพืชกระท่อมมาพัฒนาเป็นเภสัชตำรับ เพื่อนำไปใช้บำบัดผู้เส พย าเ สพติ ด และทดสอบประสิทธิภาพ และความปลอดภั ยของเภสัชตำรับที่พัฒนา”

รายงานว่าพบว่าการใช้พืชกระท่อมแบบวิถีชุมชนดั้งเดิม คือการเคี้ยวใบสดหรือต้ม/ชงใบพืชกระท่อมแห้งเป็นประจำ ไม่ส่ งผ ลกระทบต่อสมรรถภาพด้านความคิด และการรับรู้ การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ และการทำงานของสมอง ซึ่งข้อมูลจะเป็นประโยชน์เชิงนโยบายในการปลดพืชกระท่อมออกจาก พ.ร.บ.ย าเส พติ ดให้โ ทษ

การใช้พืชกระท่อมมีทั้งคุณ และโ ทษ หากใช้ในปริมาณที่พอดีจะส่งผลดีต่อร่างกาย แต่หากใช้ในปริ มาณที่มากเกินไปจะส่งผ ลเสี ยต่อร่างกายเช่นเดียวกับย าหรือส ารอื่น”
ผศ.ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เภสัชวิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเส พติ ด (สพส.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามย าเส พติ ด ได้ดำเนินการเรื่องพืชกระท่อมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างแนวทางการทำวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ชุมชนจนถึงระดับอุตสาหกรรม มีทีมวิจัยที่ร่วมกันขับเคลื่อน เพื่อนำพืชกระท่อมมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย และการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเพิ่มมูลค่าทางเศร ษฐกิ จของประเท ศ
ผศ.ดร.สมชาย กล่าวว่าทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการสนั บสนุ นทุนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามย าเส พติ ด (ป.ป.ส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาปัญหาการเส พติ ด (ศศก.) ทำการศึกษาความสัมพันธ์ของระดับ mitragynine ในเลื อ ดกับผลกระทบต่อสมรรถภาพสมองของผู้ใช้กระท่อมเป็นประจำ

ขอบคุณที่มา มติชน