ข่าวสังคม-โซเชียล » พ่อแม่ขอรับเงิน 1,400 ได้ทุกเดือน จนลูกอายุ 6 ขวบ ล่าสุดชี้แจงความจริงแล้ว

พ่อแม่ขอรับเงิน 1,400 ได้ทุกเดือน จนลูกอายุ 6 ขวบ ล่าสุดชี้แจงความจริงแล้ว

30 เมษายน 2022
44   0

ในกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวที่ระบุว่าพ่อแม่รีบลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือรับเงินรวม 1,400 บาท ให้บุตรได้ถึงอายุ 6 ขวบ

ทางสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานได้ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงว่า

ผู้ที่จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน ตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์นั้น จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เท่านั้น

โดยเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน สามารถเบิกได้คราวละไม่เกิน 3 คน

ไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดก่อนหรือหลังการเป็นผู้ประกันตน มิใช่จำนวนเงิน 1,400 บาทตามข้อความที่กล่าวอ้าง

Cr.ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม