ข่าวสังคม-โซเชียล » ขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5ก.ย.-19ต.ค.65

ขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5ก.ย.-19ต.ค.65

15 August 2022
68   0

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 65 เพจ ข่าวสาร สวัสดิการ ไ้ดโพสต์ข้อความระบุว่า ขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5ก.ย.-19ต.ค.65

กรณีไม่มีครอบครัว

ใช้บัตรประชาชนใบเดียว

โสดหม้ายหย่าร้างมีลูกอายุเกิน18ปีไปแล้ว

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หรือหน่วยรับลงทะเบียน

กรณีมีครอบครัว

จดทะเบียนสมรสมีลูกหรือไม่มีลูก

ไม่จดทะเบียนสมรส

มารดามีลูกอายุต่ำกว่า18 บิดามีลูกต่ำกว่า18ต้องจดรับรองบุตร มีชื่อบิดาในสูติบัตร ศาลมีคำสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง

หม้ายหย้าร้าง มีลูกอายุต่ำกว่า18

ลงทะเบียนหน่วยรับลงทะเบียน ลงผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง และยืนยันข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียน

เอกสารที่จะต้องเตรียมมาลงทะเบียน

กรณีมีครอบครัว

บุคคลในครอบครัวมาหน่วยรับลงทะเบียน

บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน

บัตรประชาชนของบุคคลในครอบครัว(คู่สมรส)

บุคคลในครอบครัวไม่มาหน่วยรับลงทะเบียน(คู่สมรสมาลงทะเบียนคนใดคนหนึ่ง)

แบบฟอร์มการลงทะเบียน พร้อมลงรายมือชื่อบุคคลในครอบครัว

บัตรประชาชนตัวจริงผู้ลงทะเบียน

สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลในครอบครัว พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

กลุ่มเปราะบางไม่สามารถมาลงทะเบียนเองได้ แบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมลงรายมือชื่อหรือประทับลายนิ้วมือ

บัตรประชาชนผู้ลงทะเบียน

สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลในครอบครัวพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ใบมอบอำนาจ

ลงทะเบียนไม่ผ่านลงใหม่ได้

ลงใหม่แล้วไม่ได้รับสิทธิสามารถยื่นอุทรณ์ผ่านเว็บไซต์

ลงทะเบียนผ่าน ยืนยันตัวตนที่ธนาคารออมสิน ธกส. กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ #ตรวจสอบผลการลงทะเบียนทุกวันศุกร์ผ่านทางเว็บไซต์

ขอบคุณ ข่าวสาร สวัสดิการ