ความรู้-ท่องเที่ยว » เเ นะนำขั้นตอน ข อรับเงิ นประกั นสั งคมไ ด้สูงสุด 45,000 บาท เมื่ อถู กเลิกจ้า ง ต กงาน

เเ นะนำขั้นตอน ข อรับเงิ นประกั นสั งคมไ ด้สูงสุด 45,000 บาท เมื่ อถู กเลิกจ้า ง ต กงาน

3 March 2020
523   0

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เชื่อว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนอย่างมาก

น้อยคนที่จะรู้ถึงสิทธิประโยชน์ที่ซ่อนเร้นและไม่ค่อยมีคนทราบมากนัก เกี่ยว

กับเงินทดแทนสำหรับผู้ตกงาน ลูกจ้างต้องรู้ ใครที่ตกงาน เลิกจ้าง ลาออก

สามารถขอรับเงินได้ 45,000 บาท เพียงทำตามนี้


อย่าช้าเพื่อเตรียมตัวเตรียมเอกสารเดินไปสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านกัน

ได้เลย สิทธินี้มีครอบคลุมถึงแรงงานต่างด้าวในระบบที่ส่งประกันสังคมไม่

น้อยกว่า 6 เดือนด้วย อย่าลืม!!! บอกต่อเพื่อน ๆ ร่วมงานกันด้วยนะครับ

สำหรับเรื่องสิทธิประโยชน์ดี ๆ แบบนี้

ลูกจ้างลาออกหรือถูกบังคับให้ลาออก ลูกจ้างจะได้รับเงินก้อนนี้เพียงแค่

13,500 บาทเท่านั้u (ประกันสังคมจ่าย 30%ของเงินเดือนแต่ไม่เกินยอดเงิน

เดือน 15,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน)
ลูกจ้างถูกเลิกจ้างหรือไล่ออกโดยไม่มีเหตุลูกจ้างจะได้สิทธิรับเงินก้อนนี้

สูงสุดถึง 45,000 บาททีเดียว (ประกันสังคมจ่าย 50%ของเงินเดือนแต่ไม่เกิน

ยอดเงินเดือน 15,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน)

หลักฐานประกอบไม่ยุ่งยากหลัก ๆ คือบัตรประชาชน,รูปถ่าย1 นิ้ว 1 รูปและ

สมุดบัญชีเงินฝากเท่านั้uเอง ถ้ามีหนังสือเลิกจ้างก็เอาไปด้วยนะถ้าไม่มีไม่

เป็นไรและสำคัญที่สุดต้องยื่นภายใน 30 วันนับแต่ตกงานนะครับ ถ้าไปช้าเขา

ตัดสินเลย เลยจากนั้นก็หมดสิทธิ ใครตกงานตอนนี้รีบ ๆ ไปติดต่อได้เลย

อย่างน้อยก็มีเงินไปทำทุนต่อยอดอาชีพอื่นกันต่อนะกรณีว่างงาน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิ จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน ภายใน

ระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงานกับนายจ้างรายสุดท้าย หรือกรณีผู้

ประกันตนว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยมีระยะเวลาการว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้น

ไปผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

(เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th) ของสำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน

30 วัน นับแต่วันที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง


หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างจึงจะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนับแต่

วันที่ 8 ของการว่างงานต้องรายงานตัวตามกำหนดนัดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ของสำนักงานจัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง เป็นผู้มีความสามารถใน

การทำงาน และพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดให้ต้องไม่ปฏิเสธการ

ฝึกงานผู้ที่ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณี มีดังนี้

1.ทุจริตต่อหน้าที่กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง

2.จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

3.ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน

หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณี ร้ายแรง
4.ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร

5.ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

6.ได้รับโทษจำคุпตามคำพิพากษา

7.ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ

เงินทดแทนในระหว่างการว่างงาน ดังนี้ กรณีถูกเลิกจ้าง…ได้รับเงินทดแทน

ระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย

โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบ

สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทตัวอย่าง เช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000

บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท (รายละเอียดย่อย ตามด้านบน)

กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา…ได้รับเงินทดแทน

ระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย

โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบ

สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000

บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท

ในกรณียื่นคำขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง หรือเหตุถูก

เลิกจ้างและลาออกหรือ สิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน

ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนทุกครั้ง รวมกันไม่เกิน 180 วัน

แต่ในกรณียื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเพราะเหตุลาออกหรือ

สิ้นสุดสัญญาจ้าง เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงิน

ทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วันหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทน

กรณีว่างงานแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)

หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้

ประกันตนออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส. 6 -09) กรณีที่ไม่มีสำเนา
สปส.6-09 ก็สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้

หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี) หนังสือรับรองการขอรับ

ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยกรณีเป็นผู้ประกันตน

กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท

ออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน ผ่าน 11 ธนาคาร ดังนี้
1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

3) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

5) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

6) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

7) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

8) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

9) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

10) ธนาคารออมสิน

11) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
สถานที่ยื่นเรื่อง

1. ผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต(เว็บไซต์ www.empui.doc.go.th) ของสำนักงานจัดหางานของ

รัฐภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง

และรายงานตัวตามกำหนดนัด เพื่อมิให้เสียสิทธิในการรับเงินทดแทน

2. ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7) ได้ที่

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

และสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น สำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรสายด่วน 1506 ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.
หมายเหตุ : ประโยชน์ทดแทนทุกกรณีเมื่อมีสิทธิต้องยื่นเรื่องรับเงินภายใน 2

ปี เว้นแต่ กรณีว่างงานผู้ประกันตนจะต้องยื่นขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำนักงาน

จัดหางานของรัฐ ต้องยื่นสิทธิภายใน 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน

หากยื่นสิทธิเกินกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง และหากยื่นสิทธิเกินวัน

ที่จะได้รับสิทธิไปแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานที่มา สำนักงานประกันสังคม

ที่มา: in7day, คิดได้

Facebook Comments